Схема терапия

Схема терапията е интегративен психотерапевтичен подход за личностна промяна, който съчетава най-добрите аспекти на когнитивно-поведенческата терапия, психоаналитичната и гещалт-терапията.

Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия представлява комбинация от психотерапия и поведенческа терапия, като се основава на схващането, че нашите мисли причиняват нашите чувства и поведение, а не външни фактори като хора, ситуации или събития.